Ogólne warunki umów

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Ogólne Warunki Umów (OWU) obowiązują przy realizacji zawieranych umów dotyczących wykonywania projektów oraz sprzedaży produktów zawieranych pomiędzy  Astra Technologia Betonu z siedzibą: 83-010 Straszyn ul. Starogardzka 77 numer NIP 6040057541 zwanym dalej Dostawcą, a kontrahentem zwanym dalej Klientem.
1.2. Niniejsze OWU mają zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych zarówno pomiędzy przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431  Kodeksu Cywilnego oraz konsumentami.
1.3. OWU stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Dostawcę w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego.
1.4. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umów, chyba że strony umowy postanowią inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1.5. OWU mają zastosowanie do umów zawieranych przez Dostawcę w jego siedzibie oraz zawieranych na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (głównie poczty elektronicznej).
1.6. Informacje dotyczące prawidłowego stosowania dostarczanych produktów  są dostępne na stronie internetowej: www.astra-polska.com oraz u pracowników Działu Technicznego.
1.7.Poniższe OWU mogą ulec zmianie i będą na bieżąco aktualizowane przez Dostawcę.

2. DEFINICJE:

Używane w OWU określenia oznaczają:
2.1. Klient:

 • przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego,
 • konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Dostawcą) czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

2.2. Zamawiający – to Klient, który złożył zamówienie.
2.3. Dostawca – Astra Technologia Betonu 83-010 Straszyn ul. Starogardzka 77.
2.4. Odbiorca – miejsce do którego ma być dostarczony towar na zlecenie Zamawiającego.
2.4. Siedziba Dostawcy to adres pod którym mieści się biuro Dostawcy oraz magazyn z którego są wydawane produkty – 83-010 Straszyn ul. Starogardzka 77.
2.5. Strona umowy – Dostawca i Klient wymieniony w umowie, ofercie, zamówieniu, fakturze lub innych dokumentach dotyczących danej umowy.
2.6. Strona internetowa Dostawcy – strona www.astra-polska.com prowadzona przez Dostawcę.
2.7. Towar – oferowany przez Dostawcę do sprzedaży produkt, materiał, usługa zgodna z profilem działalności Dostawcy.
2.8. Umowa – umowa sprzedaży towarów i usług.
2.9. Zamówienie – pisemna forma wyspecyfikowanych produktów, usług jakie zamierza Klient nabyć od Dostawcy złożona w formie przyjętego druku zamówienia i dostarczona do Dostawcy drogą elektroniczną lidia@astra-polska.com lub biuro@astra-polska.com lub osobiście przez Klienta.

3. ZAWARCIE UMOWY – SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:

3.1. Zawarcie umowy przez Strony może się odbyć na trzy sposoby:

 • zawarcie umowy na odległość za pomocą poczty elektronicznej. Adresy e-mail do składania zamówień: lidia@astra-polska.com lub biuro@astra-polska.com 
 • tradycyjnie, na odległość za pośrednictwem poczty,
 • zawarcie umowy w siedzibie Dostawcy.

3.2. Zawarcie umowy na odległość lub w siedzibie Dostawcy następuje przez złożenie zamówienia przez Klienta na druku zamówienia. Druk zamówienia dostępny na stronie Dostawcy www.astra-polska.com

Dostawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającemu o przyjęciu zamówienia droga elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w dniu złożenia zamówienia jeżeli wpłynęło ono skutecznie do Dostawcy do godziny 12:00 dnia roboczego lub do godziny 12:00 kolejnego dnia roboczego jeżeli wpłynęło ono skutecznie po godzinie 12:00. Ewentualne uwagi i zmiany należy zapisać w zamówieniu i powinien je potwierdzić Zamawiający w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.3. W przypadku złożenia zamówienia tradycyjnie za pośrednictwem poczty Dostawca powiadomi telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji w terminie i na zasadach opisanych w ust. 3.2.
3.4. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Dostawcę Klientowi we wskazanym w ustępie 3.2 terminie zamówienie traktuje się jako złożone nieskutecznie.
3.5. Pełen zakres świadczonych usług projektowania betonów, szkoleń oraz dostarczanych produktów oferowanych przez Dostawcę znajduje się na stronie www.astra-polska.com
3.6. Zamówienia przyjmowane są przez Dział Sprzedaży (DS) – e-mail lidia@astra-polska.com lub biuro@astra-polska.com (tel.: +48 58 692 00 96) i realizowane zgodnie z warunkami handlowymi uzgodnionymi w porozumieniu Klienta z Dostawcą w zawartej umowie lub przedstawionej ofercie Dostawcy zaakceptowanej przez Klienta i potwierdzonymi w Zamówieniu.

Zamówienie powinno zawierać:

 • pełną nazwę, adres oraz NIP Klienta,
 • imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz kontakt do tej osoby (telefon, mail),
 • jeżeli miejsce dostawy jest inne niż adres zamawiającego Klienta to należy wskazać nazwę Odbiorcy, jego dokładny adres wraz z kontaktem do osoby odpowiedzialnej za odbiór produktów, usług,
 • asortyment, ilość, jednostkę miary oraz ustaloną cenę w zawartej między stronami umowie lub złożonej przez Dostawcę ofercie zaakceptowanej przez Klienta,
 • preferowaną datę dostawy,
 • czytelny podpis osoby upoważnionej przez Klienta do składania zamówień,
 • w przypadku odbioru własnego należy  dodatkowo  podać  numer  rejestracyjny samochodu i naczepy, jeżeli takowa występuje oraz numer telefonu do kierowcy.

3.7. Jeżeli dostawa w terminie zaproponowanym przez Klienta nie jest możliwa Dostawca niezwłocznie, poprzez DS, wskaże najbliższy możliwy termin jego realizacji.
Jeżeli w ciągu 1 dnia roboczego Klient nie wyrazi sprzeciwu, termin ten dla Stron jest wiążący.
3.8. W przypadku podania przez Klienta błędnego adresu miejsca dostawy, daty, ilości i niewłaściwego asortymentu Dostawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami  wynikającymi z pomyłki i realizacji błędnie złożonego zamówienia.
3.9. Zmiana w zamówieniach lub ich anulowanie wymaga formy pisemnej i może być dokonana nie później niż 1 dzień roboczy przed planowaną wysyłką. Jeżeli termin jest krótszy Dostawca może obciążyć Klienta kosztami związanymi z przygotowaniem zmówienia do realizacji.

3.10. Wprowadzenie korekty w zamówieniu może spowodować zmianę w terminu realizacji.
3.11. Dokumenty dostawy (takie jaki list przewozowy czy dokument WZ) dostarczane są Klientowi, bądź wskazanemu w zamówieniu Odbiorcy wraz z dostawą.
3.12. Faktura wysyłana jest na adres siedziby Klienta listownie lub elektronicznie.

4. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:

4.1. Orientacyjny termin realizacji mierzony jest w dniach roboczych.

 • zamówienia spełniające minimum logistyczne do 5 dni roboczych. Minimum logistyczne to jedna pełna paleta zamówionego produktu lub pełna paleta złożona z kilku jednorodnych produktów. Jako jednorodne rozumie się produkty pakowane w kartony (6 warstw na palecie) lub 40 worków (1000 kg) na palecie). Produkty sypkie pakowne w Big-Bag – 1 Big-Bag (750 kg) na palecie.

W przypadku eksportu towarów poza teren RP minimum logistyczne wynosi 4 palety.

 • zamówienie nie spełniające minimum logistycznego do 7 dni roboczych,
 • termin realizacji zamówień złożonych po godzinie 10:00 liczy się od następnego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia,

4.2. W każdym przypadku Dostawca ma obowiązek indywidualnego określenia terminu dostawy w możliwie najkrótszym terminie.
4.3. Zamówienia specjalne uwzględniające wymogi Klienta będą realizowane w terminie i na zasadach ustalanych indywidualnie z Działem Sprzedaży Dostawcy.

5. DOSTAWY:

5.1.. Dostawca dołoży wszelkich starań by zachować termin dostawy zaakceptowany przez Strony.
5.2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru na terenie RP, pokrycia kosztów załadunku i transportu do miejsca przeznaczenia zawartego w zamówieniu dla określonego minimum logistycznego § 4 ust 4.1.
5.3. Kosztami transportu realizacji zamówień poniżej minimum logistycznego, o którym mowa w ust. 5.1 jest obciążany Klient. Wysokość opłaty wynosi 95 zł (25 €) netto za jedną europaletę 1,20 m x 0,80 m lub 115 zł (30 €) netto za paletę 1,15 m x 1,15 m. Koszt transportu będzie dodatkową pozycją „usługa transportowa” na fakturze. W przypadku zamówienia produktów w ilości nie nadającej się do dostawy paletowej zamówienie będzie zrealizowane przez firmę kurierską na koszt Klienta lub Klient może zamówienie zrealizować własnym transportem na swój koszt.
5.4. Miejscem dostawy zamówionych produktów jest miejsce wskazane przez Klienta w zamówieniu lub potwierdzeniu zamówienia zaakceptowanym przez Klienta.
5.5. Klient ma obowiązek zabezpieczenia sprzętu do rozładunku i ponosi koszty rozładunku towaru w swojej siedzibie lub innej, wskazanej przez siebie lokalizacji oraz ponosi koszty przewoźnika wyznaczonego przez siebie.
5.6. Rozładunek towaru w miejscu dostawy musi zostać zakończony w czasie do 2 godzin od chwili przyjazdu do miejsca przeznaczenia, jeśli samochód  przyjechał  w uzgodnionym dniu w godzinach od 8:00 do 16:00. Dostawy realizowane za pośrednictwem firm kurierskich muszą zostać rozładowane w możliwie najkrótszym czasie (maksymalnie do 60 minut).
5.7. Koszty ewentualnego przestoju środków transportowych związane z odbiorem i rozładunkiem ponosi Klient.
5.8. Kierowca ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku w przypadku, gdy istnieje możliwość uszkodzenia pojazdu albo wyrządzenia szkody. W przypadku braku możliwości rozładunku w miejscu dostawy, towar zostanie przewieziony na koszt Klienta do wskazanego przez niego innego miejsca rozładunku.
5.9. W przypadku realizacji dostawy wymagającej specjalnych ustaleń typu: dostawa do określonej godziny, ograniczenia wjazdu, realizacja sprzętem specjalistycznym lub podobnych każdorazowo wymaga ustalenia możliwości realizacji z Dostawcą i może być usługą dodatkowo płatną.
5.10. W przypadku odbioru zamówionych towarów środkiem transportu Klienta Dostawca wskaże magazyn, w którym dostępny jest zamówiony towar.
5.11. Podstawione przez Klienta środki transportu powinny gwarantować transport całości zamówienia i spełniać warunki określone w specyfikacji wyrobu. Za prawidłowe zabezpieczenie na pojeździe załadowanego towaru odpowiedzialność ponosi kierowca.
5.12. Klient zobowiązany jest do odbioru towaru w ustalonym terminie. Jeżeli ustalony termin nie jest możliwy do realizacji Klient jest zobowiązany do ustalenia nowego terminu odbioru z Dostawcą przynajmniej jeden dzień roboczy przed planowaną wysyłką towaru od Dostawcy. Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie. W przypadku nie dokonania przez Klienta (Odbiorcę) odbioru realizowanego zamówienia zostanie ono anulowane, a Klient obciążony kosztami poniesionymi przez Dostawcę związanymi z przygotowaniem i realizacją zamówienia z kosztami transportu włącznie.
5.13. Dostawca nie odpowiada za nieterminową dostawę, a Klient za nieterminowy odbiór jeżeli wystąpiły okoliczności siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne, których wystąpienia i skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. Będą to w szczególności nadzwyczajne działania sił przyrody, takie jak huragan, trzęsienie ziemi, powódź, śnieżyce, oraz konflikt zbrojny, zamieszki, skażenie radioaktywne, epidemie, strajki oraz działania legislacyjne władz powodujące niemożliwość wykonania umowy (dostawy lub odbioru).  W takim przypadku Strony w miarę możliwości informują się wzajemnie.
5.14. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową dostawę jeżeli nastąpiły nieprzewidziane i niezawinione przez Dostawcę okoliczności powodujące w sposób istotny utrudnienia lub uniemożliwiają terminowe wywiązanie się z dostawy. Do tych okoliczności należy zaliczyć zakłócenia w pracy zakładu spowodowane przez ogień, wodę, suszę, ulewne deszcze, intensywne opady śniegu, awarię urządzeń produkcyjnych i maszyn, niedobór materiałów, energii, utrudnienia lub brak możliwości transportu. Dotyczy to również podobnych okoliczności występujących u kontrahentów zaopatrujących produkcję Dostawcy. W takiej sytuacji Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta i określić w miarę możliwości przybliżony termin wywiązania się z dostawy. W takiej sytuacji Klient może bez konsekwencji zrezygnować z dostawy.

6. OFERTY I CENY:

6.1. Informacje zamieszczone w publikowanych cennikach, katalogach, wydawnictwach i innych materiałach handlowych, marketingowych Dostawcy na temat świadczonych usług i produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
6.2. Aktualny cennik jest w posiadaniu Dostawcy w jego siedzibie. Cennik traci swoją ważność gdy następuje zmiana cen.
6.3. Ceny podawane Klientowi przez Dostawcę są cenami netto. Do ceny należy doliczyć podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.
6.4. Jeżeli Kupujący nie ma jednoznacznie określonych cen w stałej umowie handlowej cenę ustala się na podstawie oferty Dostawcy i ewentualnych negocjacji.
6.5. Związanie stron umową następuje w momencie przyjęcia Zamówienia przez Dostawcę co jest jednoznaczne z akceptacją ceny usług, produktów i innych składowych zamówienia przez Klienta.
6.6. Dostawca może wobec Klienta zastosować przyjęty system rabatowy

7. WARUNKI PŁATNOŚCI:

7.1. Klient jest zobowiązany do zapłaty całości kwoty wyszczególnionej w fakturze przed dokonaniem dostawy przez Dostawcę lub w terminie i zasadach określonych w ofercie lub umowie długoterminowej współpracy.
7.2. Wartość usługi, towaru i innych pozycji (np. kosztów transportu) wskazana w ofercie i zamówieniu jest ustalona na podstawie złożonej oferty przez Dostawcę lub zawartej umowy długoterminowej pomiędzy Stronami.
7.3. Wartość usługi, towaru lub innych pozycji z oferty podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w danym okresie.
7.4. Za datę płatności uważa się datę uznania środków na rachunku bankowym Dostawcy.
7.5. Termin i sposób płatności dla Klienta jest określony w złożonej ofercie przez sprzedawcę lub zawarty w długoterminowej umowie współpracy.
7.6. W przypadku przeterminowania płatności Dostawca  wyśle do Klienta wezwanie do zapłaty. W przypadku braku reakcji ze strony Klienta w ciągu 7 dni roboczych zaległość zostanie przekazana przez Dostawcę do windykacji.
7.7. Dostawca zastrzega sobie prawo własności sprzedawanego towaru Klientowi do chwili uiszczenia przez Klienta całości ceny zawartej w fakturze dotyczącej danej dostawy.

8. PAKOWANIE I TRANSPORT:

8.1. Dostawca zapewnia prawidłowe pakowanie towaru i jego przygotowanie do transportu uwzględniając specyfikę produktów i ich właściwości.
8.2. Dostawca organizuje transport realizowanego zamówienia spełniającego minimum logistyczne do Klienta na swój koszt i odpowiada za jego terminową i prawidłową realizację przez firmę transportową świadczącą usługi dla Dostawcy na zasadach określonych w zawartej umowie pomiędzy Dostawcą, a przewoźnikiem.

9. PRZECHOWYWANIE:

9.1. Produkty należy przechowywać w suchych, chłodnych magazynach.
9.2. Niedopuszczalne jest narażenie produktów na bezpośredni kontakt z wodą i wysoką wilgotnością. W przypadku zamoczenia produktów należy o tym niezwłocznie zawiadomić Dostawcę i uzgodnić sposób uniknięcia obniżenia właściwości zamoczonego produktu.

10. REKLAMACJE Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI W DOSTAWIE:

10.1 W czasie odbioru dostawy od spedytora lub przewoźnika (kierowcy) Klient lub Odbiorca ma obowiązek sprawdzenia dostawy pod kątem ilościowym, jakościowym oraz uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy z ofertą Dostawcy lub uszkodzenia opakowań (produktów) Klient lub Odbiorca mają obowiązek określenia ilości dostarczonych produktów zgodnie ze stanem faktycznym i dokumentami przewozowymi (list przewozowy, WZ) oraz oceny zakresu ich uszkodzenia jeżeli takowe występują. W takiej sytuacji należy sporządzić protokół przyjęcia dostawy ze wskazaniem ilości faktycznie dostarczonych produktów oraz ich uszkodzeń. Protokół podpisuje również kierowca pojazdu, który wykonał dostawę. Dodatkowo należy wykonać dokumentację zdjęciową. Kopie dokumentów wraz z dokumentacją zdjęciową należy przesłać na adres:

lidia@astra-polska.com lub biuro@astra-polska.com najpóźniej do końca następnego dnie roboczego po dniu zrealizowania dostawy.

10.2. W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, jakościowych lub uszkodzenia towaru podczas transportu w dokumencie należy zamieścić:

 • datę dostawy, nr dokumentu dostawy,
 • numer rejestracyjny samochodu i naczepy jeżeli takowa występowała, nazwisko i imię kierowcy, nazwę firmy transportowej,
 • rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonym towarem, a dokumentami przewozowymi,
 • opis uszkodzeń ze wskazaniem ilości uszkodzonych opakowań (produktu),
 • wskazać ewentualne przyczyny zaistniałej sytuacji,
 • czytelny podpis kierowcy i osoby odbierającej i sprawdzającej towar,
 • pełną dokumentację zdjęciową (zwłaszcza uszkodzeń),

10.3 W przypadku reklamacji jakości produktu Klient (Odbiorca) jest zobowiązany do zabezpieczenia reklamowanej partii produktu w swoim magazynie i pozostawienia jej do dyspozycji Dostawcy.
10.3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub uszkodzone produkty, jeżeli powyższy fakt nie zostanie zgłoszony pisemnie do DS najpóźniej do końca następnego dnie roboczego po dniu zrealizowania dostawy lub gdy zgłoszenie zostanie sporządzone niezgodnie z ust.10.1 i 10.2.
10.4.      W przypadku strat powstałych w wyniku uszkodzeń produktów podczas rozładunku, a także niewłaściwego ich przechowywania Dostawca nie ponosi odpowiedzialności.

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów jest sąd właściwy Sąd Powszechny. Ewentualne spory będą rozstrzygane w oparciu o prawo polskie.
11.2. Niniejsze Ogólne Warunki Umów zostają wprowadzone od dnia 2.01.2021 r. i obowiązują do  momentu ogłoszenia ich aktualizacji na stronie internetowej: www.astra-polska.com