Płyny eksploatacyjne działające destrukcyjnie na kompozyt betonowy

Zadaniem nawierzchni czy też posadzki jest bezpieczne przenoszenie wszelkiego rodzaju obciążeń wynikających z ruchu, postoju a także obsługi sprzętu zapewniającego funkcjonowanie obiektów wielkopowierzchniowych i rozłożenie obciążenia na niżej znajdujące się warstwy konstrukcyjne. Ponadto każda nawierzchnia z betonu cementowego powinna być zaprojektowana tak aby spełniała wymagania w zależności od agresji środowiska, definiowane przez normę PN-EN 206:2014-04.

Czy może coś jeszcze działać niszcząco lub ograniczać użytkowanie kompleksowo zaprojektowanej nawierzchni z kompozytu betonowego? Okazuje się, że tak. Jedną z przyczyn degradacji wielu elementów betonowych są płyny eksploatacyjne. Płyny w postaci olejów, paliw, smarów, płynów są stosowane powszechnie w eksploatacji pojazdów. W przypadku awarii wydostają się na nawierzchnię a ich obecność jest zauważalna na skutek miejscowych plam oraz przebarwień nawierzchni. Oddziaływanie płynów na nawierzchnię wiąże się nie tylko z nieestetycznym wyglądem ale również z niszczeniem struktury wewnątrz betonu.

Dane literaturowe informują, że zmiany wytrzymałości i tym samym trwałości betonu zależą od jego nasycenia danego środka eksploatacyjnego – im jest ono wyższe, tym spadek wytrzymałości jest większy. Definiuje się cztery podstawowe mechanizmy niszczenia betonu: biologiczny, chemiczny, fizyczny oraz fizykochemiczny. Mechanizmy te zazwyczaj zachodzą równolegle a ich udział jest zróżnicowany. Mechanizm niszczenia biologicznego i chemicznego skutkuje obniżeniem poziomu pH betonu.

Z kolei mechanizm fizyczny wiąże się ze zwiększeniem porowatości oraz rozluźnieniem struktury kamienia cementowego. Ze względu na powyższe, norma PN-EN 13877-2 wskazuje na potrzebę ograniczenia wnikania benzyny, oleju i innych chemicznych substancji w głąb betonu na głębokość do 3 cm. Ponadto eksploatowanie takiej nawierzchni staje się niebezpieczne ze względu na możliwość utraty przyczepności kół pojazdów w miejscach w których wniknęło dane medium.

Długotrwałe oddziaływanie płynów eksploatacyjnych może skutkować degradacją powierzchni betonu w postaci rozległych i głębokich uszkodzeń oraz ubytków matrycy cementowej. Astra Technologia Betonu w swojej ofercie posiada skuteczne preparaty ASTRA BROCURE zabezpieczające nawierzchnię przed wnikaniem płynów eksploatacyjnych w głąb struktury betonu. Są to preparaty, które działają hydrofobowo i hydrofilowo, oraz utwardzają powierzchnią betonu. Dodatkowym akcentem wizualnym stosowania preparatu jest możliwość polerowania betonu, co jest szczególnie pożądane w przypadku posadzek sklepów powierzchniowych.